About the company

Εκτελεστικός Μηχανικός (Πολιτικής Μηχανικής)

nicosia
Temporary

445 days ago Expired

Job description

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), άρθρο 4(2)(δ), που αφορά εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ. Α9, Α11 και Α12) για τη διαχείριση και υλοποίηση του έργου ανέγερσης των τριών νέων υδατοδεξαμενών του ΣΥΛ, τύπου GLS, που συγχρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου και επιπρόσθετα της υλοποίησης του συνολικού έργου ανάπτυξης στο δεύτερο κέντρο αναφοράς του Συμβουλίου στην περιοχή Αγίου Βασιλείου, στο Στρόβολο.

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι η αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ Προϋπολογισμό του ΣΥΛ. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.

H διάρκεια εργοδότησης είναι για μέγιστη περίοδο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 ή μέχρι την ολοκλήρωση των αναφερόμενων έργων. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει ή το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, ή ο εργοδοτούμενος κριθεί κατά την αξιολόγηση του ανεπαρκής, είτε άλλως πως.

Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκυκλίους διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους υπαλλήλους του ΣΥΛ.


Job Duties

Τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες που αφορούν τη διαχείριση, επίβλεψη και έλεγχο της υλοποίησης των πιο πάνω έργων του ΣΥΛ έχουν ως εξής:

Καθήκοντα & Ευθύνες

 • Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει μελέτες που εκπονούνται από ιδιώτες Συμβούλους Μελετητές και αξιολογεί παραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς, περιλαμβανομένων των λεπτομερών ρυθμιστικών και κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων κόστους και εγγράφων προσφοράς
 • Συμμετέχει στην ετοιμασία μελετών και εγγράφων διαγωνισμού, τεχνικών όρων, προδιαγραφών, δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων κόστους και αξιολογήσεων προσφορών για έργα που αφορούν την εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών, όπως εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταγραφής μετρήσεων (έξυπνοι μετρητές), εγκατάσταση αισθητήρων ελέγχου της ποιότητας νερού και της πίεσης στο δίκτυο και ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων βασισμένου στην τεχνολογία των Ψηφιακών Δίδυμων
 • Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση έργων, διαχειρίζεται τα συμβόλαια, ελέγχει την καταμέτρηση τους και τα πιστοποιητικά πληρωμών και υποστηρίζει ταυτόχρονα το έργο του Μηχανικού ή του Συντονιστή του Έργου
 • Ετοιμάζει σημειώματα, εκθέσεις, πρακτικά, διεκπεραιώνει σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία και τηρεί στατιστικά στοιχεία
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή/και εμπειρία στη διαχείριση/παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία έργων/προγραμμάτων ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, θα αποτελούν πλεονέκτημα
 • Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και ετοιμάζει τις προβλεπόμενες εκθέσεις και επαληθεύσεις σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση έργων και επεξεργάζεται στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης (ΠΣΠ) για το Σχέδιο Ανάκαμψης
 • Εφαρμόζει τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 • Συνεργάζεται, συντονίζει και επικοινωνεί με τον φορέα υλοποίησης κάθε έργου και άλλα αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 • Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό
 • Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, περιλαμβανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών π.χ. σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad, Microsoft Office, Microsoft Project
 • Εκπροσωπεί το ΣΥΛ σε συναντήσεις στην Κύπρο ή/και συμμετέχει σε Ομάδες Εργασίας (working groups) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στο εξωτερικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. (ια) Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με θέματα δημοσιότητας του έργου που προβλέπονται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Job Requirements

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική. (Σημ: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
 • Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλικής ή της Γερμανικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή/και εμπειρία στη διαχείριση/παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία έργων/προγραμμάτων ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, θα αποτελούν πλεονέκτημα


Σημείωση:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο “Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας“, το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την Γραμματεία του Συμβουλίου ή από την ιστοσελίδα του ΣΥΛ www.wbn.org.cy. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχει με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και καθηκόντων προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή, και να τεκμηριώνεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά/βεβαιώσεις (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση που κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με αναφορά στα βασικά τους στοιχεία, όπως η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, ο προϋπολογισμός κλπ.) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση της εξειδικευμένης πείρας στην Μηχανική που απαιτείται.

Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σημαίνει αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.


Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Λεωφ. Αθαλάσσας 84, 2012 Στρόβολος) ή να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] μέχρι 30/09/2022 και ώρα 12.00μμ.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για μια (1) θέση Εκτελεστικού Μηχανικού


Σημειώσεις:

Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμήσουν θα λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας (α) ο χρόνος της εμπειρίας στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων (β) ο χρόνος της μεταπτυχιακής πείρας που αφορά τα καθήκοντα της θέσης. Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή του υποψηφίου, στην παρουσία των εμπλεκομένων αν το επιθυμούν.

Ο επιτυχών θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας και πριν τη υπογραφή της, θα πρέπει να υποβάλει επίσημο έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ανδρονίκη Νικολάου στο τηλέφωνο 22698208.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ