Σχετικά με την εταιρεία

Electricity Market Officer

limassol, nicosia, larnaca
Permanent

394 μέρες πριν Expired

Job description

Electricity Market Officer

Job Duties

•    Συμμετοχή σε όλα τα πλαίσια της χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρισμού
•    Συμμετοχή σε όλα τα σχέδια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ επέκταση της λιανικής Αγοράς
•    Ανάλυση του παραγωγικού προφίλ και ετοιμασία προβλέψεων για τις δηλώσεις αγοράς.
•    Παρακολούθηση και προτάσεις για συνεχή βελτίωση της κατανάλωσης και της εξισορρόπησης Διμερών Συμβολαίων, ανάλυση των προφίλ τελικών πελατών, προτάσεις για βελτιστοποίηση του τελικού προφίλ
•    Ετοιμασία προδιαγραφών ή/και εφαρμογή όλων των απαραίτητων λογισμικών συστημάτων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Λειτουργό Συστημάτων Πληροφορικής
•    Συμμετοχή στη διερεύνηση μεθόδων βελτιστοποίηση του μίγματος παραγωγής του Ομίλου προς όφελος των αποδόσεων της Αγοράς
•    Συμμετοχή στις δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με την Άδεια Προμήθειας που έχει εκδώσει στην Εταιρεία η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και ως Συμβαλλόμενο Μέρος των Κανόνων Αγοράς που είναι σε ισχύ ή όπως τυχόν διαφοροποιηθούν και ισχύουν στο μέλλον
•    Διεξαγωγή, συμβουλευτικών εργασιών και διοίκησης βιομηχανικών ή εμπορικών η οποιωνδήποτε άλλων επιχειρήσεων. Να συμβουλεύει πάνω σε μεθόδους ανάπτυξης και βελτίωσης επιχειρήσεων στον τεχνολογικό και περιβαλλοντικό τομέα, και ιδιαίτερα στον τομέα εναλλακτικών πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρισμού καθώς και συστημάτων πώλησης και ανάπτυξης πωλήσεων
•    Παροχή όλης της απαιτούμενης στήριξης στους συνδεδεμένους παραγωγούς
•    Παροχή όλης της απαιτούμενης υποστήριξης και εξυπηρέτησης στους τελικούς πελάτες
•    Έλεγχος λογιστικών υπολοίπων των συναλλαγών στην Αγορά Ηλεκτρισμού
•    Διατήρηση κατάλληλου ενημερωμένου συστήματος αρχειοθέτησης (ηλεκτρονικά και έντυπα κατά περίπτωση)
•    Παρακολούθηση επί καθημερινής βάσεως την Νομοθεσία απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)
•    Έλεγχος μηνιαίο εκκαθαρίσεων και ένσταση σε περίπτωση διαφορά με τα αποτελέσματα του διαχειριστή
•    Παρακολούθηση  της αγοράς και διαχείριση της παρουσίας ή της έλλειψης ενέργειας για την ικανοποίηση των πελατών και αύξηση των εσόδων της εταιρείας μέσον της προ -ημερήσιας αγοράς
•    Ανάλυση και ενημέρωση για τιμές και παραμέτρους αγοράς ηλεκτρισμού και καυσίμων από τους αρμόδιους διαχειριστές και ρυθμιστικές αρχές
•    Συμμετοχή στην ανάπτυξη διατιμήσεων τιμολόγησης καταναλωτών και στην ετοιμασία προτάσεων προθεσμιακής αγοράς με παραγωγούς
•    Συμμετοχή στην λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού του ομίλου σύμφωνα με την νομοθεσία, τους κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού και κανόνες προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες.

Job Requirements

•    Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
•    Ευχέρεια στον Ελληνικό και Αγγλικό γραπτό και προφορικό λόγο
•    Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο/ τομέα θα θεωρηθεί και θα εκτιμηθεί ως ιδιαίτερο προσόν

Job Benefits

•    Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
•    Διαρκή εκπαίδευση
•    Φιλικό Περιβάλλον Εργασίας
•    13 μισθοί
•    21 ημέρες άδεια
•    Ώρες Εργασίας: 8:00 – 17:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)
•    Bonus Scheme